Reklamačný protokol

                            REKLAMAĆNÝ PORIADOK

 Práva zo zodpovednosti za vady

                    1.Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.

Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru  z Vašej strany.

Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

Zaručujeme, že  je Tovar bez vád, najmä, že:

 1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
 2. je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
 3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
 4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
 5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
 6. nie je zaťažené právami tretích strán.

                             2.Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

  Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421605357208 alebo e-mailom na lilyshop119@gmail.com. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 3. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

  Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

  Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

  Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

                         3. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)                                                           1. Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky § 4 a § 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vyhlášky č. 18/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, slovenských technických noriem STN EN 23758 a STN 79 7102 a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Kupujúci je povinný si tovar ihneď  po prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať tak, aby zistil všetky prípadné vady.                                                                                                                                                                                                                        3. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 1. bodu 1 až 6, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok ako aj prílohu tohto reklamačného poriadku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňujete.

   5. Pri uplatnení reklamácie nám predložte reklamačný protokol aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

  6. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia poškodeného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 3.5). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

  7. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.6 tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 3.6. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

                     8. Vybavenie reklamácie

  1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

   

  2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

  3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

  4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

  Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

  Namiesto odstránenia poškodenia Tovaru môžeme vždy vymeniť poškodený Tovar za nepoškodený, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

  Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

  5. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

  Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

                            Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:


  1. počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
  2. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  3. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť,      najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

4. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z §623zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

Príloha č. 1: Reklamačný Protokol

reklamačný protokol